تیم ایده پاژ❤️

آموزشگاه فنی و حرفه ای ایده پاژ؛ در پاییز سال 1390؛ با ماموریت ارائه مسیری کوتاه برای ورود کارجویان و کارآموزان به مشاغل پردرآمد، تاسیس گردید.

ایده پاژ میکوشد تا با تکیه بر آموزش مهارت های تخصصی شغلی حول محور تقاضای بازار ایران، ضمن توجه به وجوب و اهمیت شیوه های کسب روزی حلال؛ به محبوب ترین مرکز تخصصی تعلیم کارجویان جهت اشتغال در مشاغل مورد نیاز اقتصاد کشور عزیزمان ایران تبدیل گردد.

امید است بتوانیم ضمن تاکید بر لزوم شکیبایی در مسیر حرفه ای و شغلی هنرجویان، بخشی از خدمات کشور ایران را ارتقا بخشیده و با دوری جستن از شیوه های “موفقیت یک شبه “؛مسیری امن را برای کسب درآمد خانواده های ایرانی فراهم سازیم.

ایده پاژ: مسیر ورود به مشاغل پردرآمد

دوره آموزشی
0
هنرجو
0
مدرک صادرشده
0
مدرس
0

معرفی پرسنل ایده پاژ

معاونت ایده پاژ

حمیدرضا مصطفی زاده

معاونت

حمیدرضا رمضانی

حمیدرضا رمضانی

کارشناس سئو

پرسنل فروش ایده پاژ

حجت سلطانی

خسروجردی

نرجس خسروجردی

پرسنل ایده پاژ

الیاس ریاضی