افتتاحیه آموزشگاه فنی حرفه ای ایده پاژ

معرفی ایده پاژ

جلسات آموزشی ایده پاژ

جلسه آموزشی 13 شهریور 1402

جلسه آموزشی 14 شهریور 1402

ناهار هفتگی ایده پاژ

21 شهریور 1402

5 شهریور 1402

نوروز ایده پاژ