مهندس عباس صابر

  • چهارسال ناظر پروژه مخابرات
  • سه سال ناظر پروژه شرکا هواوی در استان
  • پیمانکار ارشد مخابرات در استان خراسان
  • دوسال سابقه تدریس در دانشگاه مخابرات
  • پنج سال سابقه تحقیق و توسعه بردهای پیشرفته الکترونیکی
  • مدیر شرکت ارتباط توسعه همراه 
  • مدیر شرکت برد الکترونیک
  • مدیر مجموعه تولیدی کارن ماینر
  • مدیر سایت karenfix.ir