متخصص دوره های plc

مهندس توانا

از اساتید ایده پاژ

درباره استاد:
متخصص دوره های plc ، با بیش از 15 سال سابقه